De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Verloskundigenpraktijk

In onze verloskundigenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Deze gegevens verwerken wij digitaal in uw cliëntendossier. Dit is nodig om op elk moment de juiste verloskundige zorg te kunnen verlenen. Alle medewerkers van Ode Verloskundigen hebben toegang tot deze gegevens. U gaat hiermee akkoord doordat u uw zorg door onze verloskundigenpraktijk laat uitvoeren. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Alle verloskundigen en assistentes hebben tegenover derde een geheimhoudingsplicht, uw persoonsgegevens en medische gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

De plichten van de verloskundigenpraktijk

Ode Verloskundigen is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

• Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
o voor zorgverlening;
o voor doelmatig beheer en beleid;
o voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
• Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
• U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door een van de verloskundigen maar ook via onze website.
• Alle medewerkers binnen Ode Verloskundigen hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
• Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
• Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
• U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
• Al het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens aan te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling kenbaar maken aan Ode Verloskundigen. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Overdracht van uw dossier

Het kan zijn dat uw in de zwangerschap verwezen wordt naar de huisarts, een andere verloskundige praktijk of een arts van het ziekenhuis. Als uw zorg wordt overgedragen is het belangrijk dat uw nieuwe verloskundige/gynaecoloog op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw cliëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw verloskundigen dan het dossier overdraagt aan uw nieuwe verloskundige/gynaecoloog. Dit om de continuïteit van zorg te waarborgen. Uw medisch dossier wordt dan door uw verloskundigen via een beveiligde e-mail omgeving aan uw nieuwe verloskundige/gynaecoloog overgedragen.
Wij zullen u bij de intake vragen of u akkoord gaat met (indien nodig) het uitwisselen van gegevens met uw huisarts, gynaecoloog en het consultatiebureau.

Huisarts

Wij informeren uw huisarts over uw zwangerschap. Dit is belangrijk i.v.m. bestaand of toekomstig medicijngebruik. Alle gegevens die relevant zijn voor de begeleiding van uw zwangerschap worden uitgewisseld. Uw huisarts ontvangt ook een bericht als u bevallen bent.

Gynaecoloog

Met de gynaecologen van het Radboud en het CWZ bespreken we elke zwangere die gericht is op deze ziekenhuizen. Dit overleg vindt plaats na de intake en heeft als doel om gezamenlijk de zorg voor u te bepalen. De belangrijkste medische gegevens worden tijdens deze bespreking in uw ziekenhuisdossier genoteerd. Dit zal de kwaliteit van zorg ten goede komen ongeacht of u de gehele zwangerschap en bevalling onder zorg kan blijven bij Ode Verloskundigen of dat u om een medische reden overgedragen wordt naar de gynaecoloog.
Met de gynaecologen van het Rijnstate hebben wij een soortgelijk overleg (nog)niet. Als u gericht bent op een van deze ziekenhuizen overleggen we alleen met de gynaecoloog indien we medisch inhoudelijke vragen hebben. Voor alle drie de ziekenhuizen geld dat als u wordt doorverwezen de gegevens die van toepassing zijn op de verloskundige zorg met de gynaecoloog worden uitgewisseld. Dit is nodig voor de veiligheid van jouw zwangerschap en de continuïteit van de zorg.

Consultatiebureau

Na het afsluiten van de kraamperiode worden relevante gegevens uitgewisseld met het consultatiebureau. Bij het eerste bezoek zijn zij daardoor op de hoogte van belangrijke gegevens uit uw medische dossier en met name over de bevalling en het kraambed. Soms schakelen wij de jeugdgezondheidszorg al in tijdens uw zwangerschap.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Ode Verloskundigen hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld bij een overdracht naar een ziekenhuis). Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
Sommige persoonsgegevens kunnen in opdracht van Ode Verloskundigen worden verwerkt door zogenoemde verwerkers. Zij handelen onder verantwoordelijkheid van Ode Verloskundigen en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Bij de intake vragen wij uw toestemming voor het anoniem vastleggen van de gegevens bij de volgende instanties:

Perined

Perined heeft tot doel om de kwaliteit van de perinatale zorgverlening in Nederland te vergroten door samen te kijken hoe het beter kan. In Perined werken samen de beroepsorganisaties, die zich bezighouden met de geboortezorg: KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen), LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) waaronder ook de verloskundig actieve huisartsen (verenigd in de VVAH), NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie), NVK (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde) en NVVP (Nederlandse Vereniging voor Pathologie). Perined houd zich bezig met audit en registratie binnen de geboortezorg. Dit vormt een basis voor onderzoek en levert een bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg in Nederland. Ook Ode Verloskundigen verzamelt gegevens bij voor deze registratie. Dit gaat bijvoorbeeld om de plaats van de bevalling, de zwangerschapsduur bij je bevallen en het geboortegewicht van het kind. Alle gegevens worden anoniem verwerkt, de zwangere en pasgeborenen zijn dus niet als persoon te herleiden. Perined is verantwoordelijk dat de gegevens uitsluitend voor de genoemde doelen gebruik worden en optimaal beveiligd zijn. Zie ook www.perined.nl

Peridos

Peridos is een digitaal dossier waarin gegevens van de prenatale screening worden vastgelegd door zorgverleners die hier voorlichting en counseling over geven of die de prenatale screening uitvoeren. Het gaat om de Combinatietest, de NIPT en de SEO.
Het doel hiervan is het waarborgen van de kwaliteit van de screening en het gebruiken van de gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Het systeem voldoet aan strenge eisen in het kader van privacy van medische gegevens. De gegevens worden bijna uitsluitend anoniem gebruikt. Het is mogelijk om na afloop van de screening de gegevens uit Peridos te laten verwijderen. Hiertoe dient een verzoek te worden ingediend bij de verloskundige.
Zie ook www.peridos.nl

Mind2Care

Stichting Mind2Care werkt in samenwerking met het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap (LKPZ). De stichting is de beheerder van de online vragenlijst (medisch instrument) gericht op lichamelijk en psychische beleving van de zwangere. Het betreft een screening op psychische klachten, psychosociale problemen en middelengebruik. Stichting Mind2Care is verantwoordelijk dat de gegevens uitsluitend voor de genoemde doelen gebruikt worden en optimaal beveiligd zijn. Zie ook www.mind2care.nl

Geboortekaartjes

Wij ontvangen met grote regelmaat de geboorte kaartjes van cliënten die wij ons onder zorg zijn. Deze hangen wij op in de wachtkamer van Ode Verloskundigen. Graag wijzen wij u erop dat als u ons een kaartje toestuurt wij ervanuit gaan dat u ermee akkoord gaat dat wij uw (persoons)gegevens ophangen. De kaartjes worden maximaal 6mnd bewaard.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw verloskundigen hierover graag met u in gesprek.